Information till nyinflyttade

Allmän information till dig som nyligen flyttat in i Brf Sparbanksvägen 43-49

Varmt välkommen till vår BRF. Föreningen är äkta och skapades via ombildning år 2013. Idag finns ca 35 medlemmar fördelade över 25 lägenheter. Husets styrelse består för närvarande av tre ordinarie ledamöter, samt tre suppleanter. Har du frågor går det bra att kontakta oss på brfsparbanksvagen@gmail.com

Vi rekommenderar även att bli medlem på vår förenings Facebooksida. Där kan ni ställa frågor både till oss i styrelsen samt de övriga boende. På sidan postar vi även en del information av mer lättsam karaktär.

For information in English, please send us an email or ask a question on our FB page (see address and link above).

Trivsel och förhållningsregler

Dessa trivsel och förhållningsregler gäller dig som boende i bostadsrätt på Sparbanksvägen 43-49 i Hägersten och är ett komplement till föreningens stadgar.

Så här fungerar en bostadsrättsförening:

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening vars syfte är att på obegränsad tid upplåta bostäder med bostadsrätt till sina medlemmar. Med ”bostadsrätt” menar man ofta den egna lägenheten. När du köper en bostadsrätt köper du dock varken en fysisk lägenhet eller en andel i en fastighet, endast rätten att nyttja en viss lägenhet. Medlemmarna i Brf Sparbanksvägen 43-49 äger tillsammans hela fastigheten: lägenheterna, gemensamma utrymmen och trädgården.

Styrelsen är föreningens ledning och verkställande organ. Den väljs av medlemmarna på årsstämman med uppdraget att se till att bostadsrättsföreningen förvaltas på bästa sätt. Styrelsen kan fatta beslut i alla frågor där inte lag eller stadgar kräver beslut av stämman.

Alla medlemmar är gemensamt ansvariga för att boendet fungerar bra. Direkt inflytande över föreningens verksamhet utövas på föreningens årsstämma. Det bästa sättet att påverka är att delta på stämman och att kandidera till de poster som finns.

Bostadsrättsinnehavarens rättigheter och skyldigheter styrs av Bostadsrättslagen, föreningens stadgar samt särskilda ordningsföreskrifter. Se stadgarna för Brf Sparbanksvägen 43-49 för mer information om de regler som gäller just vår bostadsrättsförening. Styrelsen har därutöver tagit fram dessa trivsel – och förhållningsregler för att vi ska bevara god grannsämja och trevlig miljö i och kring vår fastighet. När du köper en bostadsrätt ansöker du först om medlemskap i bostadsrättsföreningen. En överlåtelse blir giltig först när medlemskap har beviljats av styrelsen.

En medlem har rätt att göra vissa ändringar i sin lägenhet, men måste innan detta sker informera styrelsen om vad som ska ändras och hur. Vid avsevärda förändringar krävs styrelsens medgivande.

En bostadsrättsinnehavare som inte uppfyller sina förpliktelser gentemot föreningen har förverkat sin bostadsrätt. Detta innebär att bostadsrättsinnehavaren upphör att vara medlem i föreningen och måste flytta från lägenheten.

Medlemmarnas ansvar och skyldigheter:

Som medlem är du enligt lag och stadgar skyldig att vårda din lägenhet, ditt förråd samt föreningens gemensamma utrymmen och utvändiga ytor. Du ansvarar också för din familj och dina gäster. Ansvaret gäller även vid uthyrning av lägenheten i andra hand. Se stadgarna och punkt 1 i dessa trivsel- och förhållningsregler för information om vilka regler som gäller för andrahandsuthyrning.

Brf Sparbanksvägen 43-49 ska ha en god boendemiljö med hög trivselfaktor. För att åstadkomma det måste vi alla visa hänsyn för varandra och respektera föreningens regler. Nedsmutsning eller skadegörelse kan medföra att månadsavgiften höjs. Styrelsen förbehåller sig rätten att kräva ersättning av ansvarig lägenhetsinnehavare.

1. Andrahandsuthyrning:
En bostadsrättshavare får upplåta sin lägenhet i andrahand till annan för självständigt brukande endast om styrelsen ger sitt skriftliga samtycke. Skriftligt samtycke skall ges på årligen. Styrelsens samtycke bör begränsas till viss tid och skall lämnas om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och bostadsrättsföreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Godtagbart skäl till upplåtelse av lägenhet kan komma att väga lättare med tiden. Om inte samtycke till andrahandsupplåtelse lämnas av styrelsen får bostadsrättshavaren ändå upplåta sin lägenhet i andrahand om hyresnämnden lämnar sitt tillstånd.

Bostadsrättshavare får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för föreningen eller annan medlem.

1.1 Airbnb eller liknande:
Att hyra ut sin lägenhet under kortare perioder via sidor som Airbnb eller liknande är okej. Lägenhetsinnehavaren är dock ansvarig över att gästen håller sig till föreningens regler och är också den som bestraffas om denne ej håller sig till reglerna.

2. Avgiften:
Avgiften till föreningen förskottsbetalas månadsvis. Vid försenad inbetalning får du betala dröjsmålsränta och påminnelseavgift. Avgiftens storlek är beräknad efter din lägenhets andel i föreningen. I avgiften ingår driftkostnader för huset, avbetalningar på räntor och lån m.m. I föreningens årsredovisning hittar du en redovisning av föreningens ekonomi. Avgiftens storlek bestäms av styrelsen. Läs mer om detta i föreningens stadgar.

3. Avfallshantering:
Sopskåp finns på framsidan av fastigheten (vid husets ena ändå mot Åsens krog). Sopskåpet öppnas med samma nyckel som går till port och källardörrar. Dessa kärl är avsedda för hushållssopor, dvs.förpackningar (som ej går att källsortera), kuvert, blöjor m.m. I sopnedkasten får inga vassa, tunga eller skrymmande föremål, grovsopor, byggavfall, återvinningsbart eller miljöfarligt avfall kastas. Soppåsar ska vara väl knutna och torra.

Matavfallskärl finns bredvid våra vanliga sopnedkast (svarta med brunt lock). I de bruna avfallspåsarna varje lägenhet fått kastar du ditt matavfall. Se separat specifikation av vad du kastar i dessa påsar.

Pappkartonger, tidningar, metall, färgat och ofärgat glas samt batterier och plast ska slängas vid återvinningsstationerna som finns ca 500 meter åt vardera hållet längs Sparbanksvägen.

Det finns ingen insamling av grovsopor, möbler, elektronikskrot eller miljöfarligt avfall. Sådant avfall måste du själv ta hand om och bekosta bortforsling av. Det ska lämnas på återvinningscentraler eller Stockholm Stads mobila miljöstationer. Den återvinningscentral som ligger närmast oss är Återvinningscentral Östberga.
Läkemedel bör lämnas till Apotek och inte hällas ut i toalettstolen eller slängas bland hushållssoporna.

Tänk också på att många hjälporganisationer (såsom Myrorna och Stadsmissionen) både tar emot och i vissa fall även hämtar saker såsom kläder, möbler och böcker.

4. Balkonger:
Blomlådor placeras på balkongräckets insida. Detta då föreningen är ansvarig för de eventuella skador som kan uppkomma om en blomlåda skulle falla ner på någon förbipasserande. Tänk också på de förbipasserande när du vattnar.

Grillning är inte tillåten på balkongerna.

Man får inte fimpa från balkongerna. Nedsmutsning eller skadegörelse kan medföra att månadsavgiften höjs.

Piskning eller skakning av mattor sker på gården, inte från balkongen. Det finns en mattställning på baksidan av huset.

Det är inte tillåtet att mata fåglar från fönster eller balkong.

Parabolantenner större än en kvadratmeter, markiser och inglasning av balkong kräver bygglov. All uppsättning ska dock godkännas, så kontakta styrelsen med dina önskemål.

Balkonger får inte användas för permanent förvaring av föremål som inte hör till normal balkongmöblering.

5. Cyklar:
Cyklar parkeras i källaren på avsedd plats. Dessa får inte placeras i trappuppgången. Tänk på att inte blockera portar eller andra dörrar. Föreningen tar inget ansvar för cyklar som skadas eller måste avlägsnas på grund av olämplig placering.

6. Felanmälan:
Felanmälan vid icke akuta fel skall göras till styrelsen via mejlen, brfsparbanksvagen@gmail.com Beskriv ditt ärende så noggrant som möjligt. Information om felanmälan vid akuta fel finns på anslagstavlan i varje port.
Akut felanmälan gäller endast akuta fel såsom vattenläckor, brand m.m. Icke akuta utryckningar debiteras den som anmält! Att bryta upp en dörr är till exempel inget som föreningen betalar.

7. Hemförsäkring:
Vi ber dig säkerställa att du har tecknat en hemförsäkring med bostadsrättstillägg. Det är viktigt att alla i föreningen har ett fullgott försäkringsskydd ifall olyckan skulle vara framme. Skada eller förlust av egna ägodelar anmäler du till ditt försäkringsbolag. Informera dock gärna styrelsen om du har haft inbrott, så att styrelsen kan uppmana dina grannar att vara extra noga med att stänga och låsa fönster och dörrar. Förvara inte stöldbegärlig egendom i ditt förråd.

8. Husdjur:
Du får gärna ha husdjur, så länge de inte stör eller förorenar. Med tanke på allergiker och hundrädda får hundar inte vistas lösa i trapphusen eller i direkt anslutning till huset.

9. Hänsyn:
Medlemmarna ska visa varandra hänsyn och undvika att störa med oljud eller otrevligt bemötande. Tänk på att ditt golv är en grannes tak och att du delar väggar med dina grannar. Ljudmässig hänsyn gäller hela dygnet, men är särskilt viktig på natten. Hög musik, tvättning/diskning i egna maskiner eller övriga sysslor som kan verka störande för dina grannar skall inte förekomma på vardagar mellan kl 23.00 och 07.00 samt helger mellan kl 24.00 och 08.00. Ljudnivån ska vara så låg att grannarna inte hör. Normalt skall hänsyn visas både inomhus och utomhus (framsida och baksida).

Informera dina grannar i god tid före fester eller andra aktiviteter som kan störa, till exempel med en lapp på anslagstavlan vid porten. Acceptansen brukar öka om man har blivit informerad på förhand. Om du störs av en granne, ring på och be dem dämpa sig. Om du har försökt med det och det inte hjälper, eller om det upprepas, lämna ditt klagomål till styrelsen via e – post.

10. Ombyggnation:
Du som bostadsrättsinnehavare får företa förändringar i lägenheten. Väsentlig förändring får dock företas endast efter tillstånd av styrelsen och under förutsättning att förändringen inte medföra men för föreningen eller annan medlem. Som väsentlig förändring räknas ingrepp i väggar, i vvs eller andra fasta installationer. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att utföra vissa åtgärder i lägenheten. Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång!

11. Pantsättningsavgift:
Läs om detta i föreningens stadgar.

12. Parkeringsplatser:
Föreningen har 4 st garageplatser och en parkeringsplats som hyrs ut till boende i huset, ej extern uthyrning. Man kan sätta upp sig på en väntelista genom att anmäla intresse till styrelsen via e – post.

Kortsidan av huset, där max två bilar får plats att parkera, är i gränslandet mellan vår och kommunens mark. Väljer man att parkera där så står man alltså med två hjul på mark som inte tillhör oss.

Du kan även stå på gatorna runt om i området med boendeparkering. Följ skyltarna om hur och när parkering är tillåten för att undvika böter. Det är inte tillåtet att stå någon annanstans bakom huset.

13. Protokoll:
Styrelseprotokoll är interna arbetsanteckningar som kan innehålla integritetskänsliga uppgifter om enskilda medlemmar eller föreningen. Dessa delas därför inte ut till medlemmar.

Protokoll från föreningsstämman skall vara tillgängligt för alla medlemmar enligt lag. De skickas ut per e – post och finns även tillgängliga hos styrelsen.

14. Rökförbud:
I samtliga invändiga utrymmen råder rökförbud. Undvik också rökning direkt utanför entréerna. Om du röker på balkongen, ta hänsyn till grannar som eventuellt kan störas av detta. Tänk på att röken kan tränga in till grannen via fönster och ventiler och att det är vanligt med allergi och överkänslighet. Fimpar skall samlas i en askkopp eller burk och sedan kastas bland dina hushållssopor.

15. Styrelsen:
Styrelsen väljs vid ordinarie stämma varje år och består av minst fyra (och högst sju ledamöter) och tre suppleanter. Styrelsen träffas minst fyra gånger per år och behandlar frågor gällande föreningens löpande verksamhet. Information om styrelsens sammansättning finns på anslagstavlorna i varje port. Läs mer om detta i föreningens stadgar.

16. Säkerhet:
På de gemensamma ytorna får inga privata tillhörigheter placeras. Att föreningens gemensamma ytor hålls fria är särskilt viktigt ur brandskyddssynpunkt, men också för att städningen ska fungera. Detta gäller även de gemensamma ytorna i förråden.
Dörrmattor hör hemma innanför dörren till din lägenhet och inte i trapphuset. Detta gäller även påsar med hushållssopor. För att förhindra att obehöriga kommer in i fastigheten håller vi dörrar och fönster i gemensamma utrymmen stängda och låsta. Lämna inte heller ut dörrkoden till obekanta.

För allas säkerhet, kontrollera gärna så att era brandvarnare har batterier och att de fungerar som de ska!

17. Trapphusstädning:
Trapphusstädningen inkl. städning av fastighetens allmänna utrymmen (tvättstuga och förråd)utförs av Fastighetsägarna Service Stockholm AB som sköter vår fastighetsskötsel.

18. Tvättstugan:
Följ anvisningarna när du använder den gemensamma tvättstugan. Vi har två tvättmaskiner och en torktumlare samt en tvättvagn. Tvättstugan får användas kl. 07.00 – 23.00 alla dagar. Bokning sker via bokningstavlan. Om bokad tid inte utnyttjas inom 30 minuter efter utsatt starttid och ingen lapp om senare ankomst har satts upp, så får andra boende börja tvätta.

När du har tvättat klart städar du naturligtvis tvättstugan. Det innebär bl.a. att du torkar av tvättmaskinerna och borstar av torktumlarens dammfilter. Lämna luckorna till tvättmaskiner och torktumlare öppna. Tvättmaskinerna får inte användas till färgning eller mattvätt. Om du upptäcker ett fel på någon maskin måste du meddela styrelsen. Sätt samtidigt en lapp på maskinen och ange datum för felanmälan. Om du öppnar fönstret i tvättstugan under din tvättid, se till att du även stänger det efter dig när du tvättat klart och din tvättid är över.

19. Valberedning:
Valberedningen utses på föreningsstämman och har som uppgift att till nästkommande föreningsstämma lämna förslag på personer som skall väljas till förtroendeposter inom föreningen. Kontakta styrelsen om du är intresserad.
Valberedningen söker särskilt personer med arbetslivserfarenhet från sektorer som ex, ekonomi, juridik, byggteknik, miljö, information, administration/IT samt underhållsfrågor.

20. Överlåtelseavgift:
Läs om detta i föreningens stadgar.

Utöver dessa trivsel -och förhållningsregler gäller föreningens stadgar.

Hoppas du skall trivas i vår Brf,
Styrelsen i BRF Sparbanksvägen 43-49